۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد

لیست عناوین پیشنهادی


بررسی نقش و نحوه کاهش توان راکتیو در شبکه هاي انتقال و فوق توزیع

بررسی علل تخریب مقره ها از لحاظ عوامل :اضافه ولتاژ ، آلودگی و شرایط بارگذاري در شبکه فوق توزیع
اصول سنجش وكاهش رفتار بار کوره های القایی ، قوس الکتریکی و کارخانجات نورد از ديدگاه مصرف كننده
بررسی نقش ديسپاچينگ در راهبری شبکه های برق ونحوه طراحی وبهره برداری از دیسپاچینگ های فوق توزیع

مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده
بررسی جامع مزایا ومعایب استفاده از فیبر نوری در صنعت برق
بررسی و تحلیل تاثیر ادوات کلید زنی در قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
بررسی عملکرد نیروگاه زمین گرمایی
بررسی جبران کننده های توان راکتیو
بررسی اصلاح ضریب توان و خازن گذاری در سیستمهای قدرت
بررسی شکست الکتریکی در عایق های گازی
روش های کنترل سرعت موتورهای القایی به همراه شبیه سازی
بررسی و شبیه سازی عملکرد محدود کننده های جریان در شبکه های انتقال قدرت
تحقیق و طراحی درایور های موتور های جریان متناوب
بررسی شیوه های انتقال داده از طریق خطوط انتقال نیرو
بررسي عملکرد نيروگاه هاي بادی
بررسي عملکرد نيروگاه هاي خورشیدی
معرفي و شناخت برقگيرها و بررسي رفتار آنها
بررسي تجهيزات و محاسبات پست

۱تیر ۱۳۹۵

741