۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر     [En]

جلسه کمیته انضباطی


جلسه کمیته انضباطی در روز شنبه مورخ 29 خرداد راس ساعت 9 صبح تشکیل می گردد. اسامی دانشجویان در برد آموزش اطلاع رسانی خواهد شد.

1586
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :