۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد     [En]

قابل توجه مشمولین قانون وظیفه عمومی


دانشجویان محترم مشمول قانون وظیفه عمومی که تا کنون برگه معافیت تحصیلی خویش را از مراکز پلیس +10 دریافت ننموده اند حداکثر تا تاریخ 1397/06/25 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.
طبق دستور سازمان نظام وظیفه از ادامه تحصیل دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی در سال تحصیلی جدید جلوگیری می شود.

3237
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :