۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد     [En]

طرح واکسیناسیون سراسری دانشجویان در برابر ویروس کرونا

طرح واکسیناسیون سراسری دانشجویان در برابر ویروس کرونا

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به منظور انجام مقدمات اولیه برای واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه در آینده نزدیک:
- لازم است کلیه دانشجویان گرامی از صحت کد ملی و اطلاعات شناسنامه ای خود در سامانه آموزشیار اطمینان حاصل نمایند. در صورت هر گونه مغایرت با ارایه مستندات به حوزه آموزش واحد خود جهت اصلاح هماهنگی نمایند. 
- لازم است دانشجویان محترم سامانه پایش و غربالگری سلامت خود به آدرس http://azadhr.healthehr.ir را تکمیل نمایند. بدیهی است صحت اطلاعات ورودی ( اعم از نام و نام خانوادگی کد ملی شماره دانشجویی رشته و محل تحصیل و نیز اطلاعات خودارزیابی سلامت) به عهده دانشجویان گرامی است.

164
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :