۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]

انتخاب واحد ترم تابستان 1400

انتخاب واحد ترم تابستان 1400 از تاریخ 26 تیر ماه 1400 آغاز خواهد شد.

انتخاب واحد ترم تابستان 1400 از تاریخ 26 تیر ماه 1400 آغاز خواهد شد. دانشجویانی که مایل به انتخاب واحد ترم تابستان هستند می توانند از این تاریخ به مدت سه روز جهت انجام امور مالی مربوطه و انتخاب واحد اقدام نمایند

318
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :