۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن     [En]
دانشجویان محترم مشمول قانون وظیفه عمومی که تا کنون برگه معافیت تحصیلی خویش را از مراکز پلیس +10 دریافت ننموده اند حداکثر تا تاریخ 1397/06/25 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.       دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار       دانشجویان در زمان اخذ دروس موظف به رعایت پیش نیازی می باشند و در صورت عدم رعایت عواقب آن به عهده دانشجو میباشد       
مدیریت
معاونت